Komunizm- prezentacja prac magisterskich i licencjackich

prace z politologii

Projekty konstytucyjne

[zaraz po upadku komunizmu zaczęły się prace nad nową konstytucją; projektów było wiele i o nich mówi ta praca]

W wyniku przedterminowych wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 roku Sejm i Senat zyskały niekwestionowany autorytet, a tym samym pełną legitymację do podjęcia prac nad nową konstytucją. Zadanie to było jednoznacznie podkreślane w toku kampanii wyborczej, a charakter nowego parlamentu jako konstytuanty nie budził najmniejszych wątpliwości. Do tych prac Sejm przystąpił już z początkiem 1992 roku, uchwalając 23 kwietnia ustawę konstytucyjną „O trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa ta stanowiła w art. 1, że konstytucję ma uchwalić Sejm i Senat połączone w Zgromadzenie Narodowe, że ma być ona przedłożona Narodowi, który w drodze referendum zdecyduje o jej losie. Prawo do zgłaszania projektów przysługiwało: Komisji Konstytucyjnej, grupie 56 członków Zgromadzenia Narodowego, oraz prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Na zgłaszanie projektów przewidziano okres 6 miesięcy (art. 2) licząc od dnia ukonstytuowania się Komisji Konstytucyjnej. Komisja ukonstytuowała się 30 października 1992 roku stąd też termin składania projektów upływał 30 kwietnia 1993 roku. Zgłoszono ich łącznie siedem. Były to projekty: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Unii Pracy, Prezydenta RP, Konfederacji Polski Niepodległej, Porozumienia Centrum. Prace przerwały kolejne wybory parlamentarne we wrześniu 1993 roku. Wybrano po nich nową Komisję Konstytucyjną. Powstało jednak pytanie, czy można kontynuować prace nad zgłoszonymi dotychczas projektami, czy tez zaczynać całą procedurę od nowa. Drugą wątpliwość budził fakt, że nowy parlament miał politycznie bardziej jednolity skład: około jednej trzeciej głosów oddanych na prawicę uległo „zmarnowaniu” – partie te nie przekroczyły bowiem progu uprawniającego do wejścia do parlamentu. Powstało zatem pytanie, czy ma on zatem odpowiednią legitymację polityczną aby być konstytuantą. W kwestii pierwszej Sejm wypowiedział się za podjęciem prac nad dotychczasowymi projektami. Wycofano jednak projekt Porozumienia Centrum. Natomiast w kwestii drugiej, aby zaradzić skutkom niedostatecznej reprezentatywności parlamentu (a co za tym idzie, i Komisji Konstytucyjnej), postanowiono uzupełnić tryb przygotowania konstytucji o referendum przedkonstytucyjne, w którym społeczeństwo dokonałoby wyboru zasad przyszłej konstytucji. Zmieniając w 1994 roku ustawę o trybie przygotowania konstytucji, dodatkowo przewidziano też inicjatywę obywatelską, czyli możliwość wniesienia obywatelskiego projektu konstytucji, podpisanego przez co najmniej 500 tysięcy obywateli, w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie zmiany. Z tej drogi skorzystano, wnosząc we wskazanym terminie siódmy projekt konstytucji, z inicjatywy „Solidarności”.

Tak więc dalej prace toczyły się nad siedmioma projektami: senackim, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Wolności (partia ta zmieniła nazwę z Unii Demokratycznej na Unię Wolności), Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z Unią Pracy, Prezydenta RP, Konfederacji Polski Niepodległej i „Solidarności”. W wyniku pierwszego czytania tych projektów, wszystkie zostały odesłane do dalszych prac w Komisji Konstytucyjnej. Problemem dużej wagi był język zaprezentowanych projektów konstytucji, zwłaszcza w kontekście zarzutów zgłoszonych wobec Konstytucji PRL z 1952 roku. Na korzyść projektów  trzeba odnotować, iż w zasadzie unikają one języka charakterystycznego dla deklaracji ideologicznych i formuł czysto politycznych. Pełne „odideologizowanie” języka nie jest jednak możliwe, bowiem konstytucja nie jest tylko dokumentem rozstrzygającym problemy formalno-prawne, ale stanowi też pewien wyraz preferencji ideowych i politycznych. Wszystkie projekty[1] cechuje założenie, że

konstytucja  powinna  być aktem realnym, stosowanym w praktyce bezpośrednio

przez sądy i organy administracji. To decyduje o rozbudowaniu prawa do sądu i

skargi konstytucyjnej.

Cechą   kilku  projektów  jest  umieszczenie  pewnych zapisów bez jakiejkolwiek merytorycznej regulacji tej kwestii na poziomie samej konstytucji.  Typowa stosowana tu formuła brzmi: „gwarantuje się prawo (lub wolność); zakres i sposób   jego  realizacji  określi  ustawa”  albo: „instytucja (…) stoi na straży (lub

czuwa, gwarantuje); tryb powoływania, kompetencje, tryb funkcjonowania instytucji określają ustawy” (np. w projekcie KPN  jest wręcz powiedziane w  art. 21 ust. 4, że: „Wykonywanie praw i granice wolności obywatelskich określają ustawy (…)”. Jest to zrzucenie ciężaru regulacji spraw istotnych na ustawodawcę zwykłego. Powierzenie uregulowania kwestii tylko wspomnianej, a nie uregulowanej w konstytucji ustawodawstwu zwykłemu grozi jeszcze jednym niebezpieczeństwem. Bywa bowiem tak, że aktualny stan tego ustawodawstwa jest w momencie przygotowania konstytucji zadowalający. Wówczas nie myśli się, aby to co uznaje się za dobre i pożyteczne, utrwalić w konstytucji. Tymczasem może się zdarzyć, że w przyszłości ustawodawca zwykły okaże się bardziej rygorystyczny, co zaowocuje obniżeniem uważanego za stabilny i satysfakcjonujący poziomu ochrony.

Wszystkie projekty (wyjątek stanowi projekt KPN) akceptowały zasadę państwa prawa. Prezydencki w art. 3 ust.1: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.”; UW w art. 1:„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.”; Senacki nie bezpośrednio w art. 2 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska (…) jest suwerennym państwem demokratycznym, uznającym i gwarantującym nienaruszalność praw człowieka, wynikających z jego przyrodzonej godności i wartości”; PSL-UP w art.1: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym kierującym się zasadami sprawiedliwości społecznej”; SLD w art. 1: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”; „Solidarność” w art. 1: „Państwo polskie jest Rzecząpospolitą, demokratycznym państwem prawa i wspólnym dobrem obywateli (…)”. Aprobata idei państwa prawa oznacza, z punktu widzenia relacji:

obywatel – władza,  odrzucenie  dominacji  państwa nad obywatelem i, co bardzo istotne, pierwszeństwo interesu publicznego (zbiorowego) przed interesem jednostki. Stosunki w państwie prawa są oparte na zasadzie, że obywatelowi wolno czynić wszystko, czego mu prawo wyraźnie nie zakazuje. Natomiast państwo i jego organy mogą czynić to tylko, na co im prawo wyraźnie zezwala. Wszystkie projekty odwołują się do pojęcia demokratycznego państwa prawa, co oznacza, że chodzi o państwo, w którym prawo szanuje zasady demokracji. Projekty:  Prezydencki  (w art. 1), Senacki  (w art. 2 ust.1),  „Solidarności” (w art. 1) i KPN  (w art. 1 ust.1) wprowadzają pojęcie państwa – dobra wspólnego, idei znanej już konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku (art. 1 ust. 1: „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.”). Idea ta wiąże się z wartościami i normami o pro państwowym, patriotycznym i pro społecznym rodowodzie. Oznacza to dla obywateli – obowiązek utrzymywania wspólnoty, a dla państwa – powinność stanowienia takich działań, które służą – bezpośrednio lub pośrednio – wszystkim obywatelom, nie tylko ich części lub grupie.

[1] Charakterystyka projektów na podstawie: E. Łętowska: „Po co ludziom konstytucja”,  dom wydawniczy ABC,  Warszawa 1995, ss. 199-230

Reklamy

Legitymizacja nowego ładu we wszystkich krajach postkomunistycznych

Dochodzące do władzy w Polsce w 1989 roku nowe elity polityczne dysponowały znacznie większymi możliwościami legitymizacyjnymi, niż komuniści po 1944 roku. Porównując legitymizację przed i po 1989 roku, widać duże formalne podobieństwo stosowanych w obydwu systemach typów legitymizacji, ale widoczne są również różnice. Dotyczą one zarówno treści argumentów, jak i skuteczności wysiłków legitymizacyjnych.

Unikalnym sposobem legitymizacji osiągnięcia władzy było połączenie argumentów rewolucyjnych z legalistycznymi. Stało się to możliwe dzięki kompromisowi politycznemu elit solidarnościowych z dotychczasowymi, które bez większego oporu wyrzekły się swych roszczeń do władzy publicznej. Nadzieje społeczne związane z odrzuceniem poprzedniego systemu i realizacją wartości ruchu solidarnościowego, nadały nowej elicie formę legitymizacji rewolucyjnej. W odróżnieniu od minionego okresu, nowe elity mogły też wykorzystać – i wykorzystały – legitymizację charyzmatyczną. Choć nowa władza nie wyrosła bezpośrednio z masowego ruchu społecznego „Solidarność”, to przejęła jego legendę, jak również charyzmę jego przywódców, zwłaszcza Lecha Wałęsy.

Wspólną cechą legitymizacji nowego ładu we wszystkich krajach postkomunistycznych jest obfite sięganie do tradycji jako czynnika konstytuującego nowy ład. Restauracja przedsocjalistycznego porządku okazuje się najłatwiejsza w sferze symboli. Emancypacja spod wpływów wschodniego sąsiada powodowała dodatkowe zapotrzebowanie na wyeksponowanie wreszcie symboli i tradycji narodowych. Przywrócenie przedwojennej nazwy państwa, korony na godle państwowym, tradycyjnych świąt narodowych (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), elementów w umundurowaniu oficerskim, itp. to nieliczne przykłady eksploatowania tego typu legitymizacji. Należy zwrócić uwagę, że stopień legitymacji różnych elementów systemu politycznego był niejednakowy w różnych okresach transformacji, podobnie jak i sposoby ich legitymizowania.

Kongres Zjednoczeniowy PPR (Polskiej Partii Robotniczej) i PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej)

Na Kongresie Zjednoczeniowym PPR (Polskiej Partii Robotniczej) i PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej), który odbył się w dniach 15-21 grudnia 1948 roku Bierut ogłosił powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mającej prowadzić naród do „socjalizmu według drogowskazu marksizmu i leninizmu”. PZPR  szybko stawała się partią  „nowego typu”, zyskując do grudnia 1949 roku 1 369 tysięcy członków. Dysponując potężnym aparatem przemocy, komuniści narzucali Polsce ciągle nowe prawa odbierające społeczeństwu kolejne elementy podmiotowości, zastępowali zniszczone elity społeczne posłusznymi funkcjonariuszami z awansu i tworzyli organizacje pracujące na rozkaz z góry. Prawodawstwo miało na celu umacnianie ustroju dyktatury komunistycznej, a nie rzeczywistej sprawiedliwości.

Służyło temu wydawanie niekończącej się serii ustaw, dekretów, rozporządzeń i okólników gmatwających obowiązujące zasady tak, by naginać je do aktualnych potrzeb. Szczególną rolę odgrywały sądy wojskowe, którym podlegały prawie wszystkie sprawy polityczne. Nowelą z 20 marcu 1950 roku Sejm zlikwidował ostatnie znamiona samorządu terytorialnego, znosząc urzędy wojewodów, starostów, burmistrzów i wójtów, a ustanawiając system pozornie samorządowych rad narodowych hierarchicznie podporządkowanych Radzie Państwa. Jeszcze w 1949 roku wprowadzono instytucję ławników ludowych, reprezentujących w sądownictwie „czynnik społeczny”, czyli w praktyce partyjny. Wbrew zasadom panującym w państwach cywilizowanych, przestępstwo miało być zagrożone nie tylko karą, ale i „potępieniem i społeczną eliminacją sprawcy”.

W czerwcu 1950 podporządkowano adwokaturę centralnym organom państwa. W myśl ustawy z lipca 1950 prokuratura przestała być stroną w procesie, a stała się narzędziem władzy, podporządkowanym, podobnie jak w ZSRR, Radzie Państwa. W prawie o ustroju sądów powszechnych z sierpnia 1950 roku stwierdzono, że wymiar sprawiedliwości ma chronić ustrój, mienie społeczne oraz niejasno określony „ludowy porządek prawny”. Sejm upoważnił też rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy, oddając mu większość swych funkcji ustawodawczych.[1]

W okresie tym rolę szczególna odgrywało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i cały zbudowany przez nie system tajnej policji politycznej, która nadzorowała nie tylko społeczeństwo, ale również organy władzy z KC PZPR włącznie (był to tzw. X Departament). System władzy natomiast zdominowany był zaleceniami sowieckich doradców, poprzez których faktyczną władzę sprawował ZSRR.

[1] W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1994, Warszaw 1995, PWN, s.204

Konstytucja z dnia 19 lutego 1947 roku

W latach 1944-1947 w Polsce organami sprawującymi władzę były: KRN – Krajowa Rada Narodowa oraz PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, obydwie wspierane przez Związek Radziecki. Aktami prawnymi na których opierano funkcjonowanie państwa były: ustawa z 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz Manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku. Innymi równie istotnymi aktami były: ustawa z 11 września 1944 o kompetencjach Przewodniczącego KRN, ustawa z 15 sierpnia 1944 o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy, a także ustawa z 23 lipca 1945 o prawie odwoływania posłów do Krajowej Rady Narodowej.

Nie będziemy zajmować się tymi aktami bliżej, gdyż rozdział ten skoncentrowany jest na ustawach rangi konstytucyjnej, do której wyżej wymienione zaliczać się nie mogą.

W latach 1947-1952 trwały w Polsce walki o kształt polityczny przyszłego państwa. Ustawy konstytucyjne z 4 lutego 1947 roku o wyborze prezydenta RP oraz z 19 lutego 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczy Pospolitej odwoływały się do kontynuacji dzieła KRN, zasad Manifestu PKWN oraz wyników referendum z 30 czerwca 1946 roku. Podczas referendum padły trzy pytania: 1) Czy jesteś za zniesieniem Senatu?, 2) Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno-gospodarczych?, 3) Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej? Według oficjalnych, sfałszowanych przez komunistów wyników na pytanie pierwsze padło twierdzących odpowiedzi 68,2%, na drugie 77,3%, a na trzecie 91,4%. Wybory do Sejmu odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Zostały również sfałszowane, lokale wyborcze były obstawione przez MO, ORMO i funkcjonariuszy UB. Według oficjalnych wyników blok PPR, PPS, SL i SD dostał 80,1% głosów, PSL – 10,3%,      SP – 4,7%, a PSL „Nowe Wyzwolenie” – 3,5%.

Mała konstytucja z 19 lutego 1947 roku składała się z 32 artykułów podzielonych na 9 rozdziałów. Została przyjęta stosunkiem głosów 333 „za” i 17 (posłowie PSL) „przeciw”. Miała charakter tymczasowy do uchwalenia pełnej konstytucji, o czym mówił art.1. Wiele kwestii regulowała w sposób ramowy, odsyłając do ustaw zwykłych. Nie obejmowała regulacją praw i wolności obywatelskich. Artykuł 2 wyrażał zasadę podziału władz: „Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa – Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy” zniekształconą fragmentem zapisu z art. 1: „… Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego …” przyznając szczególną pozycję Sejmowi jako jedynemu organowi zwierzchniej władzy narodu. Tak więc nie została zachowana zasada jednolitej i niepodzielnej władzy z konstytucji kwietniowej, ani nie została do końca wprowadzona zasada podziału władzy. Co ciekawe, nieznaczną ale jednak zauważalną różnicę stanowi kolejność rozdziałów tej ustawy. W konstytucji marcowej (1921 r.) z systemem parlamentarnym, rozdział pierwszy nosił tytuł „Rzeczpospolita”, drugi „Władza Ustawodawcza”, a trzeci „Władza wykonawcza”, w konstytucji kwietniowej (1935 r.) z systemem prezydenckim, rozdział pierwszy dotyczył „Rzeczpospolitej Polskiej”, drugi „Prezydenta Rzeczpospolitej”, trzeci „Rządu”, a dopiero czwarty „Sejmu”. W Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 wprowadzającej system parlamentarno-gabinetowy, rozdział pierwszy jest zatytułowany „Najwyższe Organy Rzeczpospolitej Polskiej”, drugi „Sejm Ustawodawczy”, a trzeci „Prezydent Rzeczypospolitej”. Już po samym tylko układzie poszczególnych rozdziałów wyraźnie widoczny jest rozkład priorytetów między egzekutywą i legislatywą. Systemem władzy wprowadzony w Małej Konstytucji jest system parlamentarno-gabinetowym, czyli takim w którym rząd z premierem na czele jest powoływany i odwoływany przez głowę państwa, a odpowiedzialność polityczną rząd ponosi przed parlamentem. Zamiast tradycyjnej egzekutywy składającej się z Prezydenta i Rządu konstytucja wprowadzała dodatkowy, budzący wątpliwości organ wzorowany na ustroju ZSRR – Radę Państwa. Swoim charakterem nawiązywała do instytucji Prezydium KRN z okresu 1944-1947, zwłaszcza poprzez analogie w relacjach pomiędzy Prezydium KRN a jej przewodniczącym – Prezydentem KRN, oraz między Radą Państwa a Prezydentem RP. Składała się z: Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Ustawodawczego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego (w czasie wojny) oraz ewentualnie członków uzupełniających powołanych na jednomyślny wniosek Rady Państwa. Posiadała ona kompetencje znacznie szersze niż tylko przeznaczone dla władzy wykonawczej. Na podstawie art. 16 przyznano jej: sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad radami narodowymi jako terenowymi organami jednolitej władzy państwowej, zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy, uchwalonych na podstawie pełnomocnictw, udzielanych Rządowi przez Sejm, kompetencje Prezydium Krajowej Rady Narodowej, wynikające z obowiązującego ustawodawstwa, podejmowanie uchwał w przedmiocie wprowadzania stanu wyjątkowego lub wojennego, wyrażanie zgody na ogłoszenie ustaw o budżecie, narodowym planie gospodarczym i poborze rekruta, inicjatywę ustawodawczą, rozpatrywanie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli. Zmianie uległa pozycja prezydenta, który stracił swoją apolityczność poprzez system wyboru przez Sejm (art.12), połączenie personalne z funkcją Przewodniczącego Rady Państwa i instytucję Rady Gabinetowej.  Prezydent nie został wyposażony w istotne uprawnienie, służące zrównoważeniu władzy – rozwiązywania parlamentu przed upływem kadencji. Parlament, w tym przypadku tylko Sejm Ustawodawczy obok tradycyjnych funkcji otrzymał nową, wcześniej nie znaną funkcję ustalania zasadniczego kierunku polityki państwa (art. 3 c).

Konstytucja z 19 lutego wskrzesza 23 artykuły z konstytucji marcowej głównie dotyczące kompetencji Sejmu, Prezydenta i Rządu. Przywracając do życia te artykuły pomija jednak np. art.20 ustanawiający zasadę mandatu wolnego „Posłowie są przedstawicielami całego narodu i nie są krępowani żadnemi instrukcjami wyborców (…)” Widać tu jak duży wpływ na kształt funkcjonowania państwa miały będące u władzy partie polityczne.

Jednoizbowy Sejm Ustawodawczy wybierany był na pięcioletnią kadencję i składał się z 444 posłów. Na podstawie art. 3 pełnił cztery funkcje: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną oraz ustalania zasadniczego kierunku polityki państwa.

Rewolucja polityczna w Europie Centralnej

Rewolucja polityczna w Europie Centralnej, to odwrót od komunizmu i powrót zarazem jej państw do brania aktywnego udziału w polityce europejskiej. Tworzy to nowy ład międzynarodowy. Rewolucja gospodarcza przejawiająca się w wolnym handlu oraz swobodnym przepływie zasobów ludzkich i rzeczowych w między państwami. Społeczeństwa stają się konsumpcyjne i skomercjalizowane, następuje upadek więzi międzyludzkich. Rewolucja narodowa – czy też antynarodowa przejawia się z jednej strony  upadkiem tożsamości narodowej w jednoczącej się Europie, z drugiej z dążeniami niepodległościowymi innych narodów, jak Baskowie czy też narody byłej Jugosławii i Związku Radzieckiego. Brak odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy i co nas łączy staje się oczywistym powodem erozji tradycyjnych wspólnot. Wiek dwudziesty był przy tym najkrwawszym z dotychczasowych. Eksplozja faszyzmu, komunizmu, wreszcie ogólnie przemocy rodzi pytania o nieodpowiedzialne eksperymenty totalitarnych ideologów. Otaczająca nas przemoc zarówno między narodami, jak i jednostkami wynika z ogólnej znieczulicy i banalności zła. Formuły organizacji międzynarodowych, tworzących ład powojenny ulegają zdezaktualizowaniu[1].

W tej całej rzeczywistości pojawia się postulat o zachowanie politycznego rozumu, umiarkowania i kultywowania tych zasad, które nam jeszcze zostały. To jest główne zadanie polityki konserwatywnej w najbliższym czasie. Jak wykazała analiza historii konserwatyzmu polskiego, mimo, iż doktryna ta nie była wiodąca w polskiej myśli politycznej, zawierała ona elementy, które są szczególnie cenne dla polskiej racji stanu. Zdecydowanie jest miejsce dla konserwatystów na polskiej scenie politycznej o ile będą oni świadomi celów swej doktryny i roli, jaka im przypada.

[1] M. Wolffsohn: „Sytuacja współczesnych Niemiec- rewolucja konserwatywna, Konserwatyzm- projekt teoretyczny”

Obrady okrągłego stołu

Podczas obrad „okrągłego stołu” trwających od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku podpisano porozumienia, w których: przyjęto zasadę stopniowości przebudowy istniejącego ustroju politycznego państwa, przy określeniu jego kierunku zmierzającego do demokracji parlamentarnej, zgodzono się na niekonfrontacyjne wybory do Sejmu, w wyniku zawartego kontraktu, który gwarantował stronie rządowo-koalicyjnej 65% mandatów poselskich, z pozostawieniem dla opozycji 35%, zgodzono się na ewolucyjny charakter przemian ustrojowych, co miał gwarantować Prezydent, wybierany jednak nie w wyborach powszechnych, lecz przez Zgromadzenie Narodowe. Przyjęte uzgodnienia stały się prawem już dwa dni po ich podpisaniu tj. 7 kwietnia 1989 roku. Była to już szesnasta z kolei nowelizacja Konstytucji z 1952 roku.

Kwietniowa nowelizacja konstytucji objęła również strukturę parlamentu. Tak nastąpił powrót do zasady dwuizbowości parlamentu, przywrócenia Senatu i odejście od potwierdzonej przez referendum 1946 roku jednoizbowości.

Najobszerniejszy zasięg miała nowelizacja konstytucji z grudnia 1989 roku. Przywrócono zlikwidowaną w 1952 roku nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska”, zmieniono godło państwowe przywracając orłowi tradycyjną koronę, wprowadzono nowe, zmienione określenie suwerena, jest nim nie „lud pracujący

miast i wsi”, ale „Naród”, rozumiany jako wspólnota równoprawnych obywateli. Skreślony został cały wstęp do konstytucji. Określał on genezę władzy utworzonej  w lipcu 1944 roku, jej charakter i cele, które nie znajdowały już uzasadnienia w nowych warunkach społeczno-politycznych.

W zmieniających się szybko warunkach pojawił się w 1990 roku postulat zmiany sposobu obsadzania stanowiska prezydenta, wprowadzenia wyboru powszechnego, a tym samym wcześniejszego zakończenia prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego. W wyniku podjętej kampanii politycznej doszło do kolejnej zmiany konstytucji i uchwalenia 27 września 1990 roku ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta wprowadziła po raz pierwszy w historii Polski wybory prezydenta oparte na zasadzie powszechności, równości, bezpośredniości i tajności głosowania. 22 grudnia 1990 roku po zwycięskich wyborach urząd Prezydenta objął Lech Wałęsa.

Konsekwencją zmiany na stanowisku głowy państwa było hasło przyspieszonych wyborów parlamentarnych, ich przeprowadzenie mogło oznaczać wcześniejsze zakończenie kadencji Sejmu kontraktowego. Pojawiły się dyskusje nad terminem przeprowadzenia wyborów. Żaden z wczesnych terminów nie mógł być realny do czasu przygotowania przez Sejm nowej ordynacji wyborczej.

Dotychczasowa pochodząca z 1989 roku nie wchodziła w grę ze względów politycznych i prawnych. Ustawa z wieloma komplikacjami, w tym też z zastosowaniem veto prezydenckiego włącznie, została uchwalona 28 czerwca 1991 roku. Już 27 października przeprowadzono wybory do nowego Sejmu i Senatu. Mogło zatem dojść do utworzenia nowego rządu, jednak jego powołanie nie było rzeczą łatwą z uwagi na wielkie rozproszenie sił politycznych w Sejmie. W wyborach parlamentarnych, aż 111 komitetów wyborczych ubiegało się o mandaty, 82 z nich nie wprowadziły ani jednego posła, 66 list komitetów wyborczych nie uzyskało wymaganych 5000 podpisów do zarejestrowania się. W Sejmie ukonstytuowało się 18 klubów parlamentarnych.

Ten fakt rozbicia politycznego był źródłem wielu problemów, stąd i obawy, że zadania stojące przed nowym parlamentem – a głównie uchwalenie nowej konstytucji, nie będą łatwe do wykonania. W tej sytuacji jedynym wyjściem było uchwalenie aktu prawnego o charakterze przejściowym, a więc tymczasowego, regulującego najważniejsze kwestie z zakresu stosunków wzajemnych trzech podstawowych organów państwa: parlamentu, prezydenta i rządu. W tym celu zdecydowano się opracować i uchwalić Małą Konstytucję, co stało się faktem 17 października 1992 roku.

System polityczny państwa PRL

System polityczny państwa, określony w konstytucji PRL z 1952 roku, nie funkcjonował należycie. Zasady na jakich opierał się doznawały licznych naruszeń i pogwałceń. W praktyce występowało odchodzenie od konstytucyjnie określonych zasad, i ich naruszanie, lub wręcz łamanie. W historii PRL co pewien czas społeczeństwo dawało wyraz swojej dezaprobaty dla takiego stanu rzeczy, wyrażało protest wobec naruszania zasad demokracji, wobec nadużyć, tak w sferze politycznej jak i społeczno-gospodarczej. Lista dat symbolizujących protesty jest obszerna, znajdują się na niej: Czerwiec 1956 (Poznań), Październik 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976, Sierpień 1980 – nie wspominając już o konfliktach na mniejszą skalę, mających charakter bardziej lokalny.

Potrzeba przeprowadzenia reformy ustroju politycznego państwa zaczęła być oczywista. Pierwszym krokiem w tym celu było dokonanie zmiany konstytucji 26 marca 1982 roku, wprowadzające do ustawy zasadniczej dwie nowe instytucje: Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny.

Kolejnymi reformami było powołanie ustawą z 15 lipca 1987 roku Rzecznika Praw Obywatelskich jako gwaranta poszanowania zadeklarowanych praw i wolności obywatelskich, oraz ustawa z 6 maja 1987 roku o konsultacjach społecznych i referendum. Została ona pomyślana jako forma demokracji bezpośredniej, stwarzająca społeczeństwu możliwość podejmowania decyzji o znaczeniu ogólnopaństwowym, a także wyrażania opinii.

Konstytucja z dnia 17 października 1992 roku

Pierwszą i główną przyczyną zmian ustrojowych są problemy legitymizacyjne[1]. (Legitymacja to stan systemu społecznego i jego elementów uznawanych przez społeczeństwo lub znaczące grupy społeczne za prawomocne, właściwe i słuszne.) Potwierdzeniem tego założenia w okresie powojennym były losy reżimów autorytarnych, a także komunistycznych. Rozwiązanie permanentnego kryzysu w ramach systemu socjalistycznego przestało być możliwe, a przekonanie o reformowalności systemu bez naruszenia jego tożsamości okazało się fałszywe. Uniwersalnym kierunkiem transformacji w krajach postkomunistycznych okazała się orientacja na system liberalno-demokratyczny z elementami tradycjonalizmu i gospodarkę wolnorynkową. W opinii Huntingtona upadek autorytaryzmu i wprowadzenie demokracji wszędzie wzbudza wielki entuzjazm. Natomiast praktyka demokratyczna wywołuje obojętność, frustrację i rozczarowanie. Demokratyczny i kapitalistyczny porządek w stylu zachodnim stanowi układ odniesienia, ma bowiem długą historię i własny rejestr zwycięstw i kryzysów, które nadały mu obecny kształt. Specyfiką obecnej transformacji jest odwrócenie kolejności budowy ładu społecznego. Demokratyczny system polityczny poprzedza tutaj kapitalistyczny model gospodarki. Głównym aktorem odgórnej, „legalnej rewolucji”,[2] jest państwo dysponujące instrumentami prawnymi i środkami kształtowania świadomości społecznej. Podstawą legitymizacji mają więc być wartości, instytucje i procedury demokratyczne, co zwykle nie spełnia oczekiwań różnych grup społecznych zainteresowanych legitymizacją funkcjonalna, zorientowaną na konkretne efekty działania systemu.

Pomimo wielu różnic między poszczególnymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, kryzys legitymizacji wiąże się z cechami okresu przejściowego i nieprzystosowaniem się do nowych warunków systemowych, demokratyzmem procedur systemowych i arogancja elit rządzących. Demokracja jest więc niestabilna i słabo zakorzeniona w kulturze społeczeństw tych państw, dlatego jest wiele możliwych sposobów rządzenia w tym regionie. Niektóre państwa zbliżają się w swych poszukiwaniach np. do francuskiej odmiany formy prezydenckiej, a inne orientują się na niemiecki wariant demokracji parlamentarnej. Wśród możliwych wariantów systemu politycznego i związanych z tym typów legitymizacji wymienia się [3]:

  • Demokrację liberalno-konstytucyjną, gdzie respektowane będą zasady: większości, państwa prawnego, pluralizmu politycznego, ochrony praw jednostki i inne instytucje i procedury demokratyczne. Zasada podziału władz zapewni elastyczną stabilność rządów. Legitymizacja racjonalno-legalna i z nią związana, legitymizacja wyborcza i uczestnicząca zapewniają konsolidację systemu.
  • Demokracja populistyczna, gdzie zachowana będzie zasada rządów większości, lecz zabraknie respektu dla konstytucyjnych granic władzy. Ochrona wolności jednostki może być nieskuteczna w sferach istotnych dla stabilności władzy, a arbitralność elity rządzącej będzie ograniczona tylko przez lęk przed ludową rebelią i przed naciskami ze strony elit opozycyjnych. Elita władzy będzie skłonna stosować populistyczne techniki legitymizacji. Legitymizacja teleologiczna, każdorazowo odnawiana w kampaniach wyborczych, będzie weryfikowana poprzez sprawność systemu
  • (legitymizacja funkcjonalna). Tendencje do paternalizmu (gratyfikacje         materialne dla różnych grup społecznych w zamian za depolityzację) lub legitymizacji charyzmatycznej mogą powodować ewolucje w kierunku autorytaryzmu.
  • Trwały reżim autorytarny. Styl rządzenia i argumentów legitymizacyjnych uzależniony może być od sił politycznych zdobywających władzę (np. partia postkomunistyczna, dyktatura wojskowa, ugrupowanie nacjonalistyczne itp.). Legitymizacja   negatywna   (negacja   demokracji),   paternalizm, argumenty elitarystyczne, nacjonalistyczne mogą być pomocne wobec eskalowania środków przymusu i innych mechanizmów stabilizacji politycznej.

[1] S. P. Huntington : „Czy Europa może spać spokojnie”, „Res Publica” 1990, nr 7-8, s.29

[2] J. Staniszkis: „Czy odgórna rewolucja jest możliwa? Dylematy transformacji ustrojowej”,

Warszawa   1994, s.89-90

[3] W. Sokół: Problemy legitymizacji w okresie transformacji systemowej „Kierunki ewolucji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej” wyd. Uniwer. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 90-91

Nowelizacje konstytucji PRL

Rozdział 8 określał zasady prawa wyborczego. Ustanawiał czteroprzymiotnikowe (powszechne, równe, bezpośrednie i tajne) wybory do Sejmu oraz do rad narodowych. Szczegółowo regulował zasady czynnego i biernego prawa wyborczego.

Rozdział 9 dotyczył godła, barw i stolicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Godłem był wizerunek orła białego w czerwonym polu, barwami – kolory biały i czerwony, a stolicą – Warszawa.

Rozdział 10 określał warunki zmiany konstytucji. Mogła ona nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm, większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Do roku 1980 konstytucja modyfikowana była 11 razy. W ich wyniku nie zmieniła się jej zasadnicza konstrukcja, dotyczyły one spraw różnej wagi dla ustroju i wykazywały zróżnicowaną trwałość. Zmiany o charakterze zasadniczym, noszące cechy rewizji konstytucji (dotyczące naczelnych zasad ustroju państwa) przyszły dopiero z rokiem 1989.

Pierwsza nowelizacja konstytucji została dokonana ustawą z 25 września 1954 roku. W jej wyniku stworzone zostały podstawy reformy podziału terytorialnego na wsi, wskutek czego, w miejsce dotychczasowych dużych jednostek w postaci gmin, powstały mniejsze – gromady i osiedla. Reforma ta nie spełniła oczekiwań ówczesnych władz, nie zostały przeprowadzone do końca przemiany na wsi związane z planowaną kolektywizacja rolnictwa i wskutek tego stan przez nią wprowadzony uległ w 1972 roku kolejnej reformie.

Druga zmiana została przeprowadzona 13 grudnia 1957 roku. Polegała na bardzo istotnym uzupełnieniu treści konstytucji. Była ona związana z zasadniczą reforma aparatu kontroli państwowej i z przywróceniem Najwyższej Izby Kontroli jako organu niezależnego od rządu i podległego Sejmowi. Wprowadzono do konstytucji rozdział 3a „Najwyższa Izba Kontroli” z czterema artykułami (28a-28d) o zasadach jej funkcjonowania.

Zmiana trzecia dokonana ustawą z 22 grudnia 1960 roku, była związana z ustaleniem stałej liczby posłów na Sejm. Dotychczasowa norma przedstawicielstwa (w art. 16), 1 poseł na 60 tysięcy mieszkańców, powodowała stały wzrost liczby mandatów (z 425 w 1952 roku do 459 w 1957 roku). Odtąd Sejm składał się z 460 posłów.

Kolejna, czwarta zmiana dokonana ustawą z 15 maja 1961 roku, polegała na zmianie składu Rady Państwa (art. 24), został on zwiększony do liczby 17 osób w rezultacie zmieniła się liczba członków z 9 do 11.

W wyniku piątej zmiany z 19 grudnia 1963 roku, uległa wydłużeniu kadencja rad narodowych (art. 34). Wynosząca do tej pory 3 lata została przedłużona do lat 4, co pozwoliło na ujednolicenie kadencji Sejmu i rad narodowych, a tym samym na przeprowadzenie łącznych wyborów do wszystkich organów przedstawicielskich.

Szósta nowelizacja była związana z reformą najniższego szczebla struktury administracyjnej, przeprowadzono ją 29 listopada 1972 roku, a w jej wyniku likwidację gromad i osiedli, i powrót do gmin.

W konsekwencji siódmej zmiany z 27 września 1973 roku i ósmej z 23 listopada 1973 roku, zmianie uległ tytuł rozdziału 5, sformułowanie „terenowe organy władzy państwowej” zastąpiono brzmieniem „terenowe organy władzy i administracji państwowej”. Dokonano także zmian na wyższych szczeblach struktury administracji. Zasady reformy z 1972 roku dotyczące gmin rozszerzono na wyższe szczeble, oznaczało to m.in. wprowadzenie jednoosobowych organów administracji państwowej na tych szczeblach.

Dziewiąta zmiana została uchwalona 28 maja 1975 roku. Dotyczyła przejścia z trójszczeblowej struktury podziału administracyjnego na dwuszczeblową. Oznaczało to likwidację powiatów i zwiększenie liczby województw.

Najszerszy zasięg miała dziesiąta nowelizacja z 10 lutego 1976 roku. Poszerzyła ona w treści konstytucji ideologiczne założenia ustroju (Art. 1 ust. 1 otrzymał brzmienie „Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym” w miejsce zapisu „Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej”; po art. 2 dodano art. 2a i 2b o znanej treści: „Przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (…)” oraz do art. 3 dodano: „Polska Rzeczpospolita Ludowa ochrania i rozwija socjalistyczne zdobycze polskiego ludu pracującego miast i wsi …”),  wprowadzała deklaracje dotyczące zadań państwa, a także zasad jego działania (Art. 7 otrzymała brzmienie: „Podstawę ustroju społeczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi socjalistyczny system gospodarczy, oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji”), objęła prawa i wolności obywatelskie, dokonała konstytucjonalizacji pewnych dziedzin i instytucji życia społecznego [określenie roli PZPR, stosunków międzypartyjnych, istoty Frontu Jedności Narodu, a także zasad polityki zagranicznej (dodano art. 3a: „Polska Rzeczpospolita Ludowa w swej polityce: 2) nawiązuje do szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności i postępu, umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi … ”)]. Dotyczyła także w szerokim zakresie aparatu państwowego. Najważniejsze zmiany w tej dziedzinie to: nowa pozycja prawna Najwyższej Izby Kontroli, która z organu niezależnego od rządu stała się organem podporządkowanym nie tylko rządowi, ale i nadzorowi premiera (art. 28b i c). Konstytucyjne podstawy otrzymało Prezydium Rządu (art. 31), które dotychczas miało oparcie w akcie prawnym Rady Ministrów. Utrwalono także zmiany przeprowadzone w latach 1972-1975 w strukturze terenowych organów władzy i administracji państwowej. W wyniku tej nowelizacji został ogłoszony jednolity tekst ustawy zasadniczej, który z pewnymi uzupełnieniami przetrwał aż do roku 1989.

Jedenasta zmiana wprowadzona w 1980 roku dotyczyła Najwyższej Izby Kontroli, przywracając jej model organizacyjny oznaczający niezależność od rządu.

Organy władzy państwowej w PRL

Do organów władzy państwowej konstytucja zaliczała: Sejm – jako najwyższy organ przedstawicielski, Radę Państwa oraz rady narodowe – jako terenowe organy przedstawicielskie. Organy te charakteryzowały się kilkoma wspólnymi cechami: były to organy wybieralne, pochodzące z wyborów, posiadały tym samym przedstawicielski charakter, były nadrzędne w stosunku do wszystkich innych ogniw mechanizmu państwowego, posiadały one uprawnienia prawodawcze, były kolegialne (nie było żadnego jednoosobowego organu władzy państwowej), oraz były to organy wybierane na określoną kadencję. Drugą grupę stanowiły organy administracji państwowej. Była to grupa bardzo liczna i najbardziej rozbudowana. Nie wszystkie organy z tej grupy znajdowały regulację w konstytucji, większość działała na podstawie ustaw zwykłych. Do tych wymienionych w ustawie zasadniczej zaliczono: Radę Ministrów, czyli Rząd, prezesa Rady Ministrów, a także ministrów oraz terenowe organy administracji państwowej, czyli prezydia rad narodowych. Jak i w poprzedniej grupie organy te miały kilka wspólnych cech: były to organy wykonawcze, powołane do prowadzenia działalności wykonawczej i organizatorskiej, nie pochodziły z wyborów, nie miały charakteru przedstawicielskiego, były powołane przez organy władzy państwowej, były podporządkowane odpowiednim organom władzy państwowej przed którymi ponosiły odpowiedzialność i mogły być przez nie odwoływane, także działały na podstawie norm prawnych pochodzących od organów władzy, nie były to organy kadencyjne, były albo kolegialne, albo jednoosobowe. Grupa organów sądowych została powołana do wymierzania sprawiedliwości. W skład tej grupy wchodziły sądy powszechne i sądy szczególne. Ich specyfika polega na tym, że nie są one powołane do reprezentowania społeczeństwa – co odróżnia je od organów władzy państwowej, ale i nie prowadzą one działalności wykonawczo-zarządzającej – co odróżnia je z kolei od organów administracji państwowej. Zostały one powołane do wymierzania sprawiedliwości. W tym celu zbudowane zostały w oparciu o zasady szczególne, z których czołową jest zasada niezawisłości. Oznacza ona, że w zakresie orzekania sądy działają niezależnie od innych organów państwa i wyłącznie na podstawie ustaw. Do czwartej grupy zaliczona została prokuratura, działająca od 1950 roku jako odrębny pion organizacyjny. Została on określona jako organ powołany do strzeżenia praworządności i ścigania przestępstw.

Naczelnym organem władzy państwowej konstytucja ustanawiała Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – jako „najwyższego wyraziciela” woli ludu pracującego miast i wsi, urzeczywistniającego suwerenne prawa narodu (art. 15). Do jego kompetencji należało uchwalanie ustaw oraz sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów władzy i administracji państwowej. Sejm wybierał ze swojego grona Marszałka, wicemarszałków i komisje. Obrady Sejmu były jawne, chyba że dobro państwa wymagało utajnienia obrad (art. 18). Sejm uchwalał narodowe plany gospodarcze na okresy kilkuletnie, oraz uchwalał corocznie budżet państwa (art. 19). Inicjatywa ustawodawcza przysługiwała Radzie Państwa, Rządowi i posłom. Ustawy uchwalone przez Sejm podpisywał Przewodniczący Rady Państwa  i jej Sekretarz (art. 20). Sejm był wybierany na okres czterech lat. Wybory do Sejmu oraz do rad narodowych były powszechne, równe, bezpośrednie i odbywały się w głosowaniu tajnym (art. 80). Miało zapewnić to przedstawicielski charakter tego organu, jednak unormowania prawne jak i praktyka wyborcza sprawiły, że sposób wyboru Sejmu odbiegał od zasad stosowanych w państwach demokratycznych. Według ordynacji wyborczej z 1952 roku kandydatów na posłów zgłaszano w okręgach wyborczych w liczbie równej mandatom przypadającym na dany okręg (tylu kandydatów ile mandatów). Zatem rola wyborcy, którego wpływ na skład list kandydatów był już ograniczony istniejącym systemem partyjnym i jedną listą kandydatów firmowana przez Front Narodowy[1], była zminimalizowana. Mógł on albo poprzeć listę i program, albo go odrzucić. W rzeczywistości o składzie Sejmu decydował nie głos elektoratu, ale aparat partyjny, od którego zależał skład list kandydatów na posłów.

Drugim z organów władzy państwowej była Rada Państwa, wybierana z grona posłów, na pierwszym posiedzeniu Sejmu. W jej skład wchodzili: Przewodniczący Rady Państwa, czterej jego zastępcy, Sekretarz Rady Państwa i dziewięciu członków – czyli razem 15 osób. Marszałek Sejmu i jego zastępcy mogli być wybrani do Rady Państwa tylko jako zastępcy Przewodniczącego lub jako członkowie (art. 24). Kadencja Rady Państwa trwała do wyboru kolejnej, wybranej przez nowy Sejm. Katalog konstytucyjnych funkcji Rady Państwa (art. 25)  obejmował: zarządzanie wyborów do Sejmu, zwoływanie sesji Sejmu, ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, wydawanie dekretów z mocą ustawy, mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli Polskiej rzeczpospolitej Ludowej w innych państwach, przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw, ratyfikację i wypowiadanie umów międzynarodowych, obsadzanie stanowisk cywilnych i wojskowych – przewidzianych ustawami, nadawanie orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, stosowanie prawa łaski, oraz wykonywanie innych funkcji, przewidzianych dla Rady Państwa w Konstytucji lub przekazanych jej przez ustawy. Rada państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi (art. 27). Mogła wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymagał tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Z tych samych względów Rada Państwa mogła ogłosić powszechna mobilizację (art. 28). Zakres kompetencji stale ulegający poszerzeniu, pokrywał się z uprawnieniami jej poprzedniczki z małej konstytucji z 1947 roku, oraz z kompetencjami urzędu prezydenta zlikwidowanego w 1952 roku.

Drugą grupę stanowiły naczelne organy administracji państwowej. Konstytucja zaliczała do niej Radę Ministrów w składzie:, Prezes Rady Ministrów jako przewodniczący, wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, przewodniczących komisji i komitetów pełniących funkcje naczelnych organów administracji państwowej (m.in. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego).

Dominującą pozycję w tej grupie zajmowała powoływana i odwoływana przez Sejm – Rada  Ministrów.   Pomimo, że Konstytucja  w art. 30  określała ją jako:  „(…) naczelny wykonawczy i zarządzający organ władzy państwowej” nie znalazła się w grupie naczelnych organów władzy państwowej. Rada Ministrów odpowiadała i zdawała sprawę ze swojej działalności przed Sejmem, lub gdy nie obradował przed Radą Państwa. Do kompetencji Rady Ministrów konstytucja w art. 32 zaliczała: koordynację działalności ministerstw i innych podległych organów oraz nadawanie kierunku ich pracy, uchwalanie corocznie i przedstawianie Sejmowi projektu budżetu państwa, uchwalanie i przedstawianie Sejmowi projektu narodowego planu gospodarczego na okres kilkuletni, uchwalanie rocznych narodowych planów gospodarczych, zapewnienie wykonywania ustaw, czuwanie nad wykonaniem narodowego planu gospodarczego i budżetu państwa, przedstawianie Sejmowi corocznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa, zapewnienie ochrony porządku publicznego, interesów państwa i praw obywateli, wydawanie rozporządzeń i podejmowanie uchwał (na podstawie ustaw i w celu ich wykonywania) oraz czuwanie nad ich wykonaniem, sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami, sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju i organizacji sił zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz określanie corocznie kontyngentu obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, kierowanie pracą prezydiów rad narodowych. Rada Ministrów była przede wszystkim organem politycznym, spełniającym kluczową rolę w dziedzinie polityki państwa. Określony w konstytucji mechanizm ustrojowy zakładał podległość Rady Ministrów wobec Sejmu, a także Rady Państwa. Założenia te uległy w praktyce daleko idącym deformacjom. Znalazło to wyraz już w listopadzie 1952 roku, w trakcie powoływania rządu na pierwszej sesji nowo obranego Sejmu. Przedkładając wniosek dotyczący obsady stanowiska premiera, członek Biura Politycznego KC PZPR tak uzasadniał zgłoszenie kandydatury B. Bieruta – iż w systemie ustrojowym państwa centralną pozycję zajmuje rząd, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za państwo. W tej sytuacji wydaje się być w pełni uzasadnione, by stanowisko premiera objęła osoba zajmująca kluczową rolę w partii. Tak więc przywódcy PZPR nie wysuwano na ani na stanowisko Marszałka Sejmu, ani przewodniczącego Rady Państwa, lecz na urząd premiera. Już ten fakt wskazywał, jaka obowiązywała wówczas filozofia rządzenia państwem i jak znacznie odbiegała ona od modelu konstytucyjnego sprawowania władzy.

Do trzeciej grupy tj. terenowych organów władzy państwowej ustawa zasadnicza zaliczała rady narodowe. Rady narodowe wybierane były przez ludność, w wyborach powszechnych i bezpośrednich, na okres trzech lat. Ich celem było: wyrażanie woli ludu pracującego oraz rozwijanie jego inicjatywy twórczej i aktywności w celu pomnażania sił, dobrobytu i kultury narodu (art. 35), umacnianie więzi władzy państwowej z ludem pracującym miast i wsi, przyciągając coraz szersze rzesze ludzi pracy do udziału w rządzeniu państwem (art. 36). Do ich zadań należało: kierowanie w swoim zakresie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi, dbanie o utrzymanie porządku publicznego i czuwanie nad przestrzeganiem praworządności ludowej, ochrona własności społecznej, zabezpieczanie praw obywateli oraz współdziałanie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Rady Narodowe uchwalały terenowe plany gospodarcze oraz budżety terenowe. Organami wykonawczymi i zarządzającymi rad narodowych były wybierane przez nie prezydia. Prezydium rady narodowej podlega radzie narodowej, która je wybrała, oraz prezydium rady narodowej wyższego stopnia. Szczegółowy skład oraz zakres i tryb działalności rad narodowych i ich organów określała osobna ustawa.

Ostatnią grupę organów państwa stanowił sąd i prokuratura. Wymiar sprawiedliwości sprawował: Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, sądy powiatowe i sądy szczególne. Ich ustrój, właściwości oraz postępowanie określały osobne ustawy. Sąd Najwyższy był naczelnym organem sądowym i sprawował nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania. Był wybierany przez Radę Państwa na okres pięciu lat. Konstytucja stwierdzała w art. 52, że sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Sędziowie i ławnicy ludowi byli wybierani. Tryb wyboru oraz kadencję sędziów i ławników sądów wojewódzkich i powiatowych, jak również tryb powoływania sędziów sądów szczególnych określała osobna ustawa. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej miał według konstytucji strzec praworządności ludowej, czuwać nad ochroną własności społecznej, zabezpieczać poszanowanie praw obywateli oraz czuwać w szczególności nad ściganiem przestępstw godzących w ustrój, bezpieczeństwo i niezawisłość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Prokurator Generalny był powoływany i odwoływany przez Radę Państwa. Tryb powoływania i odwoływania prokuratorów podległych, jak i zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określała osobna ustawa.

[1] Front Narodowy: instytucja społeczno-polityczna utworzona w 1952 roku, obejmowała partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne. Podporządkowana była PZPR i realizowała jej cele polityczne. Sprawowała patronat nad ogólnopaństwowymi i lokalnymi akcjami społecznymi m.in. budowy szkół. Po 1956 roku przekształcona na Front Jedności Narodu. Działalnością kierowała Ogólnopolska Komisja, której przewodniczącym był zwykle przewodniczący Rady Państwa lub jego zastępca. W 1983 roku Front Jedności narodu został rozwiązany, a jego kontynuacje stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.

Post Navigation